Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Inspekcji Weterynaryjnej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piw.stargardszczecinski.ibip.pl/public/
 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-11
 • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-23
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają
 • dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
Wyłączenia
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż PIW Stargard i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24       

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 
Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Adres: 73-110 Stargard, ul. Broniewskiego 1
Telefon: 091 577 10 72
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 • Lokalizacja budynku przy ul. Broniewskiego 1.
 • Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie zajmuję lewą część budynku. Sekretariat znajduje się po prawej stronie wejścia głównego, za szklanym okienkiem.
 • Interesantom zapewnia się informację na tablicy ogłoszeń o rozkładzie pomieszczeń w urzędzie, która znajduje się po prawej stronie w wiatrołapie przy wejściu głównym do budynku.
 • Część jednostki znajduje się na I piętrze, na które prowadzą schody – brak windy.
 • Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem zajmuje niewielką powierzchnię, jest ogólnodostępny.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu do urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.
 • W urzędzie brak oznaczeń kontrastowych, w języku Braille´a oraz ze zwiększoną czcionką dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W urzędzie brak automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
 
Aplikacje mobilne
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie nie posiada aplikacji mobilnych.
 
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
 
Serwis Inspekcji Weterynaryjnej w Stargardzie zawiera:
 •  mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskami w menu głównym (biały tekst na czarnym tle, żółty tekst na czarnym tle, czarny tekst na żółtym tle)
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu na większy (2 poziomy).
Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2020-10-01 19:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2020-10-01 19:22:40)